Een helder en actueel inzicht in uw bouw- en exploitatiekosten

Bekijk onze projecten

Bouw- & Installatiekosten

M3E Bouwkosten Management is als geen ander thuis in de financiële onderbouwing van alle stadia van een bouwproject.

Onze berekeningen zijn betrouwbaar, duidelijk onderbouwd en controleerbaar. Onze kennis van kosten is actueel en gedetailleerd. Door onze participatie in verschillende rollen bij projecten beschikken wij over de meest actuele marktprijzen.

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met:

Haalbaarheidsonderzoek
Met een haalbaarheidsonderzoek analyseren wij voor u de financiële haalbaarheid van een bouwproject op diverse aspecten. Door onze kennis van Bouwkosten kunnen wij met betrekking tot de stichtingskosten en de exploitatiekosten meerdere scenario’s bekijken en zo een gefundeerde onderbouwing geven over de haalbaarheid van het bouwproject.

Programma van Eisen
Onze kostendeskundigen hebben ruime ervaring in het beoordelen van een Programma van Eisen op juistheid en compleetheid. Daarnaast behoort het afprijzen van het Programma van Eisen met gebruik van kengetallen tot ons werkgebied.

Geïntegreerde contracten (PPS/DBFMO)
Onze kostendeskundigen bieden ondersteuning inzake de vraagstukken van investerings-, exploitatie- en life cycle kosten bij geïntegreerde contracten (PPS / DBFMO). Wij verzorgen dit voor één van de deelnemende participanten, maar kunnen dit ook voor het gehele consortium verzorgen. Geïntegreerde contracten komen zowel in de ontwikkel- als realisatiefase voor, zoals bijvoorbeeld de Design & Build, maar ook in de uitgebreide variant met Design Build Finance Maintain Operatie als in de exploitatiefase met een zogenaamd prestatiecontract.

Begrotingen SO, VO, DO
In de verschillende fasen van een project geven wij inzicht in de te verwachten kosten. Bij de uitwerking van de schetsontwerpfase (SO) ontstaat inzicht in de financiële consequenties van bepaalde uitgangspunten en kunnen materiaalkeuzes worden bepaald. In de voorlopig ontwerpfase (VO) is de kostentoetsing van belang om te komen tot een definitieve vastlegging van het ontwerp. De begroting in het definitief ontwerp (DO) stadium kan zowel een laatste toetsing zijn voor de prijsvorming, als een goedkoop alternatief voor een detailbegroting.

Detailbegrotingen
Wij verzorgen detailbegrotingen voor zowel de opdrachtgever (directiebegroting), als de aannemer (inschrijfbegroting). Een directiebegroting wordt vooral gebruikt als controlemiddel op inschrijvingsbegrotingen. De inschrijfbegrotingen worden zodanig opgesteld, dat deze na gunning gebruikt kunnen worden voor de uitvoering-, voorbereidings- en de realisatiefase.

Meerjarenonderhoudsbegrotingen en rapportages
Een meerjarenonderhoudsbegroting is onmisbaar om te zorgen voor een gewenste conditie van uw vastgoed. De huidige staat wordt in kaart gebracht volgens de systematiek van NEN 2767, zodat de te verwachten werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten inzichtelijk zijn. Zo heeft u met een meerjarenonderhoudsbegroting een totaalbeeld van de onderhoudskosten binnen de vooraf vastgestelde tijdsscope. Dit alles met een Netto Contante Waarde. Het opstellen van een meerjarenonderhoudsbegroting moet niet alleen plaatsvinden na realisatie (in de exploitatiefase), maar juist ook in de ontwerpfase. Voordeel hiervan is dat in een vroeg stadium een juist beeld ontstaat van de totale levenscyclus kosten.

Exploitatiekosten
De exploitatiekosten zijn de kosten, zoals energiekosten, onderhoudskosten, schoonmaakkosten, belastingen, verzekeringen, etc., die in de gebruiksfase van een gebouw optreden. Al in de initiatieffase kunnen wij u inzicht geven in de exploitatiekosten en of uw project kans van slagen heeft. Met onze ervaring en deskundigheid zorgen wij ervoor dat alle voorkomende kosten in de raming zijn opgenomen.

Second opinions
In elke fase van het bouwproces kunt u een kostendeskundige van M3E Bouwkosten Management inschakelen om financiële aspecten van begrotingen te screenen op verschillende niveaus. Naast controle op prijzen en normen ten opzichte van gebruikelijke niveaus vindt ook controle plaats op compleetheid en overeenstemming met de projectstukken of wordt een complete schaduwbegroting gemaakt.

Meer- en minderwerk
Terwijl u de Bouwkosten in de hand wilt houden en uw bouwproject met een positief resultaat op wilt leveren, ontstaat bij vrijwel elk bouwproject tijdens de uitvoeringsfase meer- en/of minderwerken. Meerwerk en minderwerk ontstaan doordat in de feitelijke uitvoering om verschillende redenen verschillen ontstaan ten opzichte van de contractstukken, zoals bestek en begroting. M3E Bouwkosten Management beoordeelt de legitimiteit en de inhoud van de opgevoerde meer- en minderwerken.

Advies bij geschillen over Bouwkosten (mediation)
Als onafhankelijk kostendeskundige kan M3E Bouwkosten Management zowel voor opdrachtgevers als voor uitvoerende bouwbedrijven adviseren over een ontstaan geschil. Door onze participatie in verschillende bouwteams van uiteenlopende projecten beschikken wij over gedetailleerd inzicht in de meest actuele prijsniveaus en zijn wij in staat om een objectief oordeel te vellen over de juistheid van kostenaspecten.

Bouwkostenbegeleiding en advisering
Waar nodig en gewenst vullen wij onze kostenadvisering aan met concrete, praktijkgerichte adviezen over bouwkundige aspecten van projecten. Mede door onze samenwerking met installatietechnische specialisten binnen de M3E Groep zijn wij voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen wij hierop anticiperen en alternatieven aanreiken.

terug naar Bouwkosten Management

Bouwkosten management voor uw project?

Neem nu contact op voor een oriënterend gesprek:

Breda: 076 - 76 60 189
Capelle a/d IJssel: 010 - 20 22 210
Amsterdam: 085 - 74 41 486

Contact opnemen
Scroll naar boven